Wczytuję dane...
Regulamin

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Regulamin: określa zasady sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

Sprzedawca: Muzeum Historii Polski w Warszawie, Cytadela Warszawska ul. Gwardii 1, 01-538 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 73/2006.

Kupujący: osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która realizuje procedurę zakupu w Sklepie i akceptuje jego regulamin.

Sklep: sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: www.muzhp.pl, przez Sprzedawcę, kontakt telefoniczny nr tel. 22 255 76 33

Cytadela Warszawska ul. Gwardii 1, 01-538 Warszawa, kontakt e-mailowy: sklep@muzhp.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 15:00.

Zamówienie: towary umieszczone przez Kupującego w Koszyku.


§ 1. Informacje podstawowe

 1. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu nie wymaga rejestracji Kupującego.

 2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzenia zmian.

 3. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki oraz ewentualnych innych kosztów związanych z realizacją transakcji. Transakcje są dokumentowane fakturą VAT lub paragonem – wyboru dokonuje Kupujący w momencie składania zamówienia.

 4. Zamówienia na wybrane produkty można składać poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem: https://sklep.muzhp.pl/

 5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: 

  • Przedpłata na konto - klient płaci za produkty przed ich wysłaniem przelewem bankowym na konto: 77 1130 1017 0020 1461 6420 0001 (Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa) w tytule przelewu należy podać nr zamówienia.

  • Płatność internetowa w systemie Dotpay.

 6. W zamówieniu należy podać pełen adres do faktury i adres wysyłkowy, jeżeli jest inny niż do faktury.

 7. Jeśli formą płatności za zamówienie zostanie wybrany przelew (przedpłata na konto), wysyłka jest realizowana przez Sklep po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty z banku lub systemu Dotpay. Przelew powinien zawierać tytuł zakupionego towaru oraz imię i nazwisko lub nazwę Kupującego.

 8. W celu złożenia zamówienia z wysyłką zagraniczną należy skontaktować się e-mailowo ze Sklepem.

 9. Z zakupów w Sklepie mogą korzystać osoby w wieku powyżej 16 roku życia.
 10. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 2. Ochrona danych osobowych

 1. Zakup zamówionych produktów w Sklepie przez Kupującego jest możliwy po podaniu w formularzu danych osobowych Kupującego: imię (imiona) i nazwisko, adres dostawy, telefon oraz adres e-mail do kontaktu.

 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę.

 3. W przypadku udzielenia odrębnej zgody przez Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane i umieszczane w zbiorze danych w celach marketingowych, na co Kupujący wyraża zgodę poprzez zaznaczenie okna zgody.

 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący w formularzu rejestracyjnym podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail o przyczynach anulowania zamówienia. Wówczas Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Polski z siedzibą w Warszawie, Cytadela Warszawska ul. Gwardii 1, 01-538 Warszawa, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK: 73/2006, NIP: 701-00-15-596, REGON: 140530761;

  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych, Pawłem Sidorem: 534 432 884 lub daneosobowe@muzhp.pl;

  3. Pani/Pana dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, adres dostawy, telefon oraz adres e-mail do kontaktu przetwarzane będą w celu realizacji zakupów w Sklepie oraz ich dostawy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych na podstawie upoważnienia, podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania zakupów oraz upływu okresu rękojmi i reklamacji, odwołania zgody oraz na podstawie przepisów archiwizacyjnych;

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych;

  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe;

  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu;

  11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

§ 3. Zakupy

 1. Zakupu można dokonać ze strony głównej Sklepu wybierając opcję „Dodaj do koszyka” oraz wypełniając formularz zawierający dane Kupującego.

 2. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji zamówienia są zgodne z prawdą, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.

§ 4. Składanie zamówień

 1. Dokonanie zakupu produktu oferowanego przez Sklep wymaga złożenia przez Kupującego zamówienia na oznaczony produkt oraz jego potwierdzenia.

 2. Kupujący składa zamówienie poprzez:

  • wybór produktu,

  • podanie danych, które mają być umieszczone na fakturze dokumentującej sprzedaż,

  • naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

 3. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego w Sklepie zamówienia.

 4. Kupujący dokonuje potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie na link „Potwierdź”, zawarty w otrzymanej wiadomości e-mail.

 5. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 48 godzin od jego złożenia zamówienie nie będzie realizowane.

§ 5. Dostawy

 1. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych produktów za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.

 2. Koszty przesyłki pocztowej lub kurierskiej pokrywa Kupujący.

 3. W przypadku złożenia zamówienia na kwotę przekraczająca 300 zł koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca.

 4. Kupujący może także osobiście odebrać zakupiony towar w siedzibie Sprzedawcy, Cytadela Warszawska ul. Gwardii 1, 01-538 Warszawa, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-15:00, po otrzymaniu informacji przez Kupującego o możliwości odbioru, przy czym niedokonanie odbioru zamówienia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o możliwości odbioru powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

 5. Szczegółowy koszt dostawy produktów, czas i sposoby płatności określa dostępna na stronie Sklepu zakładka: „Płatności i dostawa”.

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając pisemne oświadczenie (własnoręcznie podpisane przez Kupującego) w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki z zakupionym produktem.

 2. Kupujący oraz Sprzedawca są zobowiązani do zwrotu sobie nawzajem tego, co wzajemnie świadczyli w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

 3. Zwracane produkty należy odesłać do Sklepu na adres: Sklep internetowy - Muzeum Historii Polski w Warszawie, Cytadela Warszawska ul. Gwardii 1, 01-538 Warszawa. Do zwracanych Produktów należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

 4. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy kompletnej przesyłki z produktem lub produktami w stanie niezmienionym nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

 5. Koszty odesłania produktu do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy pokrywa Kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem. Koszt odesłania produktu nie podlega zwrotowi.

 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot produktu będzie przyjęty, a nie później niż w terminie 14 dni Kupujący otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za dane zamówienie, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep).

§ 7. Kontakt ze Sklepem

Obsługa klientów Sklepu jest realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00 pod numerem telefonu 22 255 76 33. Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego wykonywane jest połączenie przez Klienta. Pytania można również kierować na adres poczty elektronicznej: 
sklep@muzhp.pl.

§ 8. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, dokonującą zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez Kupującego w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 2. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności Produktu z umową w przypadku, gdy produkt jest niezgodny z umową w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 3. W przypadku zgłoszenia reklamacji Kupujący powinien przesłać produkt do Sklepu na adres: Sklep internetowy - Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa wraz z kopią faktury VAT lub paragonu oraz wypełnionym drukiem reklamacyjnym (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).

 4. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym produktem.

 5. Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego produktu Kupującemu.

 6. Kupujący traci uprawnienia do przywrócenia produktu do stanu zgodnego z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2019 r.